Kaponir

kaponir utvre
(eng. caponier, njem. Grabenwehr), je fortifikacijski objekt. U utvrdama je namijenjen za obranu rova uzdužnom artiljerijskom, mitraljeskom ili puščanom vatrom, a ponekad i međuprostora između utvrda. Često se susreću u tenaljnoj fortifikacijskoj traci, još češće u poligonalnoj, ali ih je bilo već i u bastionskoj. U početku su rađeni samo uz eskarpu i bili visoki. Kasnije se, zbog veće opasnosti od artiljerijske vatre, pojavljuju i uz kontraeskarpu i postepeno spuštaju ka dnu rova, da bi na kraju iščezli sa fasa i flanki i zadržalise samo na grkljanu utvrđenja (flankiranje rovova ispred fasa i flanki preuzeli su kofrovi).Kaponir iz kojeg se djelovalo vatrom u dvije strane nazivao se dvojni, a u jednu polukaponir. Prema mjestu u utvrdi (fortu) kaponir je nosio naziv čelni, rameni ili grkljanski (traditorni). Kaponir utvrde reversnot trapezaili reversnog trouglanazivao se reversni kaponir, a bonete, bonetni kaponir. U Drugom svjetkom ratu ulogu kaponira preuzeo je bunker.


U ratnom zrakoplovstvu kaponir služi za zaštitu aviona od udara bombi, projektila i raketnih zrna. Može biti otkrivenog ili pokrivenog tipa. Kaponiri otkrivenog tipa češće su u primjeni, jer je za njihovu izgradnju potrebno manje materijala i vremena, ali pokriveni kaponiri pružaju efikasniju zaštitu.
 I jedni i drugi predstavljaju istovremeno i stajanke aviona te se postavljaju najčešće na krajevima PSS, na međusobnom rastojanju 80- 150 i više metara, povezani sa PSS rulnim ili razvodnim stazama. Izrađuju se u dimenzijama da mogu zakloniti cijeli zrakoplov te omogućiti rad na njemu. Otkriveni kaponiri izrađuju se od priručnog materijala (zemlja, kamen, drvo) i sastoje se iz usjeka i grudobrana (zaštitnih zidova) s jedne ili obije strane zrakoplova. Pokriveni kaponiri, pored toga, imaju pokrivku i otvor za ispušne plinove te mogu biti izgrađeni od čvrstog materijala. I jedni i drugi se grade za jedan ili više zrakoplova, svakako, dobro zamaskirani. U podnožju kaponira, ili njegovoj neposrenoj blizini grade se skloništa za ljudstvo koje opslužuje zrakoplove. Izgradnjom hangara, radionica i drugih aerodromskih objekata pod zemljom, kaponir je u znatnoj mjeri izgubio svoj značaj, ali njegova primjena i dalje ostaje aktualna.