Ajani

Ajani su u Osmanskom Carstvu istaknuti feudalci, politički prvaci, predstavnici vojničkog plemstva. Javljaju se u XVI. st., a u Bosni u XVIII. st. U XVIII. st. dobivaju u trajan zakup ogromna državna dobra, ali istovremeno kupuju zemlju od seljaka i prisvajaju sultanove posjede (hasovi), izrastajući u snažan feudalni sloj. Beglerbegove - upravnici provincija, određuju ajane za narodne predstavnike koji obrazuju ajansko vijeće, ali su pozvani i na divan. Na svome području ajani su prikupljali vojsku za rat i brinuli se za red i mir. Za vrijeme rata zapovijedali su vojnim odredima. U Bosni i Hercegovini ajani su u XIX. st. odlučujući vojnički i politički faktor i sa kapetanima sačinjavaju bosanski begovat, koji zbog slabosti predstavnika centralne vlasti preuzima brigu o obrani zemlje. Braneći svoje privilegije, pružali su najjači otpor sultanovima reformama u Bosni.