Ajansko vijeće

Ajansko vijeće, koji u Osmanskom Carstvu predstavlja zbor vojničkog plemstva (ajana), javlja se sa slabljenjem Carstva. Kao posrednici velikih državnih dobara, oni su preko vijeća utjecali na upravu u pokrajini. Ajansko vijeće u Bosni postupno je preuzimalo vojno-političku ulogu divana; sastajalo se u Travniku jednom godišnje, a po potrebi i češće. Naročito je značajna odluka iz 1737. koje je odlučilo da pruži otpor Austrijancima u ratu 1737. -1739. 
Vijećem je predsjedavao bosanski vezir, a članovi su bili ajani i visoke starješine beglerbegluka. Pored ostalog, vijeće je odlučivalo o vojnim obvezama vojno-administrativnih područja, mobilizaciji, smještaju i ishrani vojske, čuvanju reda i mira. Vijeće je u Bosni ukinuto 1838. godine.