Divan

Divanom u Osmanskom Carstvu nazivamo vijeće ili savjet sultana, velikog vezira, beglerbega. Carski divan osnovan je u polovici XIV. st. Sačinjavali su ga veziri (članovi vlade), kaziaskeri (najveći sudački podložaj), defterdari (šefovi financija) i nišanžije (državni tajnici). Prisustvovali su: Divan-katib (glavni tajnik), čauš-baša (ministar policije) i ćehaja kapidžija (zamjenik upravitelja dvorske straže). 
Carski divan bio je najviši organ koji je donosio konačne odluke o svim osnovnim pitanjima državnog života, saslušavao i rješavao tužbe i žalbe svih državljana. Carskim divanom su do Mehmeda II (1451.-1481.) predsjedavali sultani, a kasnije veliki veziri, dok je sultan povremeno promatrao rad istog.